Vedtægter

 

§ 1. Klubbens navn er Vejle Taekwondo Klub - Tang Soo. Klubbens hjemsted er Vejle.

§ 2. Klubbens formål er at fremme interessen for, og opøve sine medlemmer i taekwondo, idet træningen tilrettelægges efter World Taekwondo Federations og Dansk Taekwondo Forbunds bestemmelser, herunder specielt en gradsinddeling.

§ 3. Alle, der går ind for foreningens formål, kan blive medlem. Man er medlem af foreningen, når medlemskabet er registreret. Personer der er straffet for vold, legemskrænkelse eller grov gadeuorden kan ikke optages som medlemmer i klubben. Klubben kan forlange en straffeattest fra alle medlemmer. Alle ledere og trænere skal aflevere en straffeattest.

Stk. 2 Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der arbejder imod klubben. En sådan afgørelse kan på forlangende indbringes til endelig afgørelse på den først kommende generalforsamling.

§ 4. Bestyrelsen kan udnævne æresmedlemmer, der ikke skal betale kontingent. Æresmedlemmer har samme rettigheder som andre medlemmer.

§ 5. Kontingent fastsættes af bestyrelsen.

§ 6. Formanden og/eller en instruktør kan suspendere et medlem fra træning og kampe. Årsager til suspension kan eksempelvis være at det vurderes, at medlemmet forstyrrer træningen for øvrige medlemmer eller hvis medlemmet har opført til utilbørligt i eller uden for klubben. En afgørelse om suspension kan indbringes for bestyrelsen.

§ 7. Udmeldelse af klubben skal ske med en måneds varsel til den første i en måned. Er et medlem i restance med 3 måneders kontingent, anses dette som en udmeldelse, og genoptagelse af medlemskabet kan kun ske mod berigtigelse af restancen samt normalt optagelsesgebyr.

§ 8. Generalforsamling
1. Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Der afholdes ordinær generalforsamling 1 gang om året, senest 31. marts. Indkaldelse sker ved opslag på klubbens hjemmeside, samt udsendelse pr. e-mail med mindst 14 dages varsel.
2. Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen eller 1/3 af klubbens medlemmer ønsker det. I sidstnævnte tilfælde skal bestyrelsen indkalde senest 14 dage efter modtagelsen af anmodningen herom, hvilken anmodningen skal være ledsaget af forslag til dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes på samme måde og med samme varsel som ordinær generalforsamling.
3. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før mødet. Indkomne forslag offentliggøres på Klubben hjemmeside eller fremsendes til medlemmerne pr. e- mail.
4. Stemmeret har alle medlemmer, der er 15 år eller derover. Hvert medlem har 1 stemme. Forældre eller værger til medlemmer (børn) under 15 år har 1 stemme pr. barn, der er medlem. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.
5. Dirigenten, som ikke må være medlem af bestyrelsen, leder generalforsamlingen og godkender sammen med formanden referatet af generalforsamlingen. Formanden forelægger referatet til godkendelse for den nyvalgte bestyrelse.
6. Afgørelser på generalforsamlingen afgøres ved simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget. Ændring af vedtægter, samt klubbens opløsning kræver dog, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for forslaget.§ 9. Den ordinære generalforsamling har følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Forelæggelse af driftsregnskab og status.
4. Forslag fra bestyrelsen/medlemmerne.
5. Valg af formand.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
7. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
8. Valg af 2 revisorer, jfr. §18.
9. Eventuelt.

§ 10. Generalforsamlingen kan bemyndige bestyrelsen til at optage lån, foretage øvrige økonomiske dispensationer af væsentlig betydning for klubben.

§ 11. Generalforsamlingen er fuldt beslutningsdygtigt uanset det fremmødte antal.

§ 12.1. Foreningens kreditorer kan alene rette deres krav mod foreningens formue. De enkelte medlemmer hæfter således ikke på nogen som helst måde for foreningens gæld.

§ 12.2. Undtaget fra bestemmelsen i § 12.1 er dog visse krav rettet mod foreningen efter Folkeoplysningsloven vedrørende for meget betalt tilskud, hvor bestyrelsesmedlemmerne i nogle tilfælde kan hæfte personligt, hvis tilskuddet er uberettiget og opnået ved retsstridig handling eller undladelse, der kan tilregnes bestyrelsesmedlemmerne som forsætlig eller uagtsom.

 

§ 13. Bestyrelsen består af formanden og 4 andre medlemmer. Derudover kan der vælges 1 medlem fra instruktørsektionen (med stemmeret), som vælges af samme. Formanden vælges direkte af generalforsamlingen for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Instruktørsektionsmedlemmet vælges af instruktørerne for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsesmedlemmer vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen, idet halvdelen er på valg hvert andet år. Genvalg kan finde sted. Hvert år vælges 2 suppleanter til bestyrelsen.
Bestyrelsen vælger selv sin næstformand, sekretær og kasserer. Bestyrelsens afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal, og mindst 4 skal være til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Endvidere skal der afholdes mindst 2 møder årligt mellem bestyrelsen og instruktørsektionen.

§ 14. Formanden eller 2 andre medlemmer af bestyrelsen i fællesskab tegner klubben i alle henseender – bortset fra køb, salg og pantsætning af fast ejendom, hvor klubben skal tegnes af hele bestyrelsen. Bestyrelsen kan uddelegere retten til at disponere til enkelte bestyrelsesmedlemmer eller nedsatte arbejdsgrupper eller indkøbsansvarlige.

§ 15. Bestyrelsen har den daglige ledelse af klubben efter dens formål. Bestyrelsen skal påse at klubbens love efterkommes.
Trænere og instruktører skal påse at gældende ordensregler for træningen nøje overholdes.

§ 16. Kontingent fritagelse.
1. Bestyrelsesmedlemmer er kontingent fritaget.
2. Bestyrelsen har mulighed for at kontingentfritage enkelte medlemmer.

§ 17. Klubbens regnskabsår er 1/1 – 31/12.

 

§ 18.1. Regnskabet revideres af 1 revisor, der vælges for 1 år ad gangen på generalforsamlingen. Revisor kan til enhver tid kræve de fornødne oplysninger til bedømmelse af klubbens økonomiske forhold.
§ 18.2. Herudover vælges en foreningsrevisor til varetagelse af erklæringsopgaver vedrørende foreningens forhold ligeledes for et år ad gangen på generalforsamlingen.


§ 19. I tilfælde af klubbens opløsning skal dens eventuelle formue anvendes til almennyttige formål som besluttes på den opløsende generalforsamling.
 


Vedtaget på den ordinære generalforsamling den 13. marts 2023